ÁSZF | Általános szerződési feltételek

Világháló portál szolgáltatásra – www.lesiurelocator.com

Hatályos: 2023.05.01-től

1. A SZOLGÁLTATÓ MEGNEVEZÉSE, TELEPHELYE

A Szolgáltató neve: Creative Waves International Korlátolt Felelősségű Társaság

A Szolgáltató cégjegyzékszáma: 08-09-035671

A Szolgáltató székhelye: H-9200 Mosonmagyaróvár, Lajtaszer 5/A

A Szolgáltató telephelye: H-9200 Mosonmagyaróvár, Hold utca 4. A. ép. Fsz. 1. ajtó

a továbbiakban: „Szolgáltató”

 

2. AZ ÜGYFÉLSZOLGÁLAT ELÉRHETŐSÉGE, INFORMÁCIÓ SZÁMLÁZÁSSAL, ÁLTALÁNOS ÉS MŰSZAKI KÉRDÉSEKKEL KAPCSOLATBAN

Online elérhetőség: info@creativewaves.eu

Levelezési cím: H-9200 Mosonmagyaróvár, Lajtaszer 5/A

Telefon: +36 30 22 69 791

 

3. A SZOLGÁLTATÓ ÁLTAL NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOK MEGHATÁROZÁSA

A Szolgáltató világháló portál szolgáltatást nyújt, amely a www.leisurelocator.com webcímen érhető el (Továbbiakban Portál.). A portál kliens oldali felületének használata mindenki számára korlátlan és ingyenes, mely során lokáció alapú térképes keresőn böngészhetők a közelben fellelhető, korábban feltöltésre került helyszínek, melyek szabadidős tevékenységet nyújtanak. A portálra feltölthetők szabadidős tevékenységek végzésére alkalmas helyszínek, Programlehetőség, Étterem, Pub, Cukrászda, Szállás, Wellness/Spa, Esemény kategóriában. A helyszínek feltöltése a megjelenés időtartama szerinti díjazás befizetését követően, és hiánytalanul, hitelesen kitöltött regisztrációs űrlap beküldése után lehetséges. A díjazás a következők szerint történik:

 

Megjelenés ideje - ár

1 hónap - 6,99 €

2 hónap - 12,99 €

3 hónap - 18,99 €

6 hónap - 37,99 €

12 hónap - 69,99 €

 

A feltüntetett árak bruttó összegek.

Forintban történő fizetés esetén az aktuális MNB középárfolyamon történik az átváltás.

A feltöltött helyszín mindaddig megjelenik a portálon, amíg a díj rendezésre került. A Szolgáltató jogosult a helyszínek valódiságának ellenőrzésére, és szükség szerint azok eltávolítására.

 

4. AZ ÁSZF ELFOGADÁSÁHOZ SZÜKSÉGES ADATOK LISTÁJA, A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA, KAPCSOLATTARTÁS

 

4.1. Az elfogadás módja, a szükséges adatok listája:

4.1.1. A leisurelocator.com felületén található online egyedi feltételek (a továbbiakban: „Egyedi Feltételek”) elfogadását követően az ÁSZF aláírására nincs szükség. Ezt követően minden ügyfél jogosult használatba venni a Szolgáltatásokat az alábbiak szerint. A Szolgáltatások igénybevételének feltétele, hogy az Egyedi Feltételek elfogadását követően a megjelölt összeget az Ügyfél megfizesse, valamint, hogy az ÁSZF elfogadásakor az Ügyfélnek a Szolgáltató felé fennálló tartozása ne legyen, továbbá, hogy az Ügyfél a személyének azonosításához szükséges adatait a Szolgáltató rendelkezésére bocsássa. Ezt követően a Szolgáltatások az ügyfél számára 1 munkanap alatt elérhetőek lesznek. Amennyiben az Ügyfél a megjelölt összeget nem fizeti meg, úgy a szerződés annak megkötésének időpontjára visszamenőleges hatállyal érvénytelen. A helyszín portálon történő megjelenéséről a Szolgáltató elektronikus úton (e-mail) értesíti az ügyfelet.

 

4.1.2. Az alábbi adatok megadása szükséges a portálon megjelenéshez:

Regisztrációnál: E-mail cím; Jelszó

Számlázási adatoknál: Név / Cégnév; Adószám; Ország; Helység; Irányítószám; Cím

Helyszín hozzáadásánál: Kategória /Programlehetőség, Étterem, Pub, Cukrászda, Szállás, Wellness/Spa, Esemény/; Helyszín megnevezés; Ország; Helység; Cím vagy GPS koordináta (Pl.: 47.830349, 17.408432); Weboldal link; Facebook link; Instagram link; Youtube link; Fotó és/vagy logo

 

4.1.3. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a megadott adatok valódiságát ellenőrizze. Amennyiben a szerződés megkötéséhez szükséges adatokat az Ügyfél nem vagy hamisan adja meg, úgy a szerződés annak megkötésének időpontjára visszamenőleges hatállyal érvénytelen.

 

4.2. A Szerződés időtartama: A szerződéskötés időpontja, az Egyedi Feltételek elfogadásának időpontja. A szerződés az Egyedi Feltételekben meghatározott időre jön létre.

 

4.3. Az Ügyfél elálláshoz való joga:

 

4.3.1. A Szolgáltató a jelen szerződés 4.1.1. pontjában meghatározott folyamat során az Ügyféllel megismerteti az általa kitöltött és elfogadott Egyedi Feltételeket, valamint jelen általános szerződési feltételeket.

 

4.3.2. A 4.3.1. pontban rögzített megerősítésre vonatkozó tájékoztatást követően, ha az Ügyfél a meghatározott összeget megfizette, akkor azt a Felek, úgy tekintik, hogy az Ügyfél a teljesítés megkezdésébe beleegyezett, így az elállás joga az Ügyfelet csak a Szolgáltatásnyújtás megkezdéséig illeti meg.

 

4.4. Kapcsolattartás: A Felek jelen szerződéssel kapcsoltban tett jognyilatkozataikat (pl. felszólítás; fizetési póthatáridő kiszabása; felmondás; elállás) a jelen szerződésben meghatározott e-mail címre küldött elektronikus levél útján is megtehetik, annak írásbeli megerősítése nélkül.

 

5. AZ ÜGYFÉL FELELŐSSÉGE

 

5.1. Az Ügyfél a Szolgáltatás igénybevételét másnak nem engedheti át.

 

5.2. Az Ügyfél nem jogosult arra, hogy egyedi szerződés megkötésével az őt megillető jogokat részben vagy egészben harmadik személy részére ruházza át.

 

5.3. Az Ügyfél teljes körű felelősséggel tartozik minden olyan szolgáltatás használatáért, amelynek során a hozzáférés saját jelszaván keresztül történik.

 

5.4. Az Ügyfelet jelszavának titokban tartásával kapcsolatban teljes körű felelősség terheli. A Szolgáltató köteles az Ügyfél jelszavát harmadik fél felé titokban tartani.

A Szolgáltató az Ügyfél jelszavát csak az Ügyféllel vagy az Ügyfél azonosított képviselőjével közli.

 

6. A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSÁNAK EGYES ESETEI

 

6.1. Egyoldalú szerződésmódosítás:

 

6.1.1. A Szolgáltató jogosult az ÁSZF-et egyoldalúan módosítni, ha a Szolgáltatás minőségi javítása érdekében ez szükséges. A Szolgáltató emellett jogosult az ÁSZF-et egyoldalúan módosítani, ha azt jogszabályváltozás, hatósági döntés, vagy a körülményekben bekövetkezett lényeges változás indokolja.

 

6.1.2. Amennyiben az egyoldalú lényeges módosítás az Ügyfél számára hátrányos rendelkezéseket tartalmaz, az Ügyfél a hatálybalépéstől számított harminc (30) napon belül további jogkövetkezmények nélkül jogosult felmondani a szerződést.

 

6.2. Kétoldalú szerződésmódosítás: Minden más esetben a Szolgáltató jogosult kétoldalú módosítást kezdeményezni, ebben az esetben az Ügyfél részéről a nyilatkozattétel elmulasztása - mint ráutaló magatartás - a külön jogszabályban meghatározott esetek kivételével elfogadásnak minősül. Vita esetén a Szolgáltatót terheli annak bizonyítása, hogy a módosításról az Ügyfelet megfelelő módon és időpontban értesítette.

 

6.3. Változás az ügyfél adataiban: Az Ügyfél köteles az adataiban, valamint képviselőjének személyében, továbbá jogállásában bekövetkezett változásokról a Szolgáltatót a változás bekövetkeztétől számított legfeljebb 8 napon belül elektronikus úton tájékoztatni a 2. pontban szereplő Ügyfélszolgálati ponton. Az Ügyfél köteles az ellene megindult felszámolási, végelszámolási, illetve csődeljárásról a Szolgáltatót, az eljárás megindítását követően haladéktalanul írásban tájékoztatni. A Szolgáltató az említett Ügyfél adatok megváltozására vonatkozó bejelentés elmulasztásából eredő károkért nem vállal felelősséget, azonban az ezzel kapcsolatosan felmerülő kárának megtérítését követelheti az Ügyféltől.

 

7. A SZOLGÁLTATÁS KORLÁTOZÁSÁNAK, A SZOLGÁLTATÁS MINŐSÉGI VAGY MÁS JELLEMZŐI CSÖKKENTÉSÉNEK AZ ESETEI ÉS FELTÉTELE

 

7.1. A Szolgáltató a Szolgáltatást az Ügyfél előzetes vagy egyidejű értesítése mellett az alábbi esetekben korlátozhatja, vagy csökkentheti annak minőségi vagy más jellemzőit:

 

7.1.1. Amennyiben az Ügyfélnek díjtartozása van a Szolgáltató korlátozhatja a szolgáltatást.

 

7.1.2. Amennyiben az Ügyfél a díjtartozást kiegyenlíti, illetve a díjtartozás kiegyenlítését követően a visszakapcsolási igényt a Szolgáltatónak jelzi, úgy a Szolgáltató köteles a Szolgáltatás korlátozását, minőségi vagy más jellemzőinek csökkentését haladéktalanul megszüntetni.

 

7.1.3. Amennyiben az Ügyfél akadályozza, vagy veszélyezteti a Szolgáltató hálózatának rendeltetésszerű működését, így különösen, ha:

Szolgáltató érdekeivel ellentétes tevékenységet fejt ki és ezen tevékenység a címzett jóhiszemű akarata ellenére is végbemehet; amely tartalma a társadalmi értékekre és az emberi méltóságra nézve sértő. Ilyen például a félrevezető, trágár, szexuális, erőszakos tartalmú, a törvényellenes cselekedetre felbujtó illetve vallási, politikai ellentétet szító tartalom.

Az Ügyfél a számára nyújtott szolgáltatást felhasználva jogosulatlan adatszerzésre, adatküldésre vagy más számítógépes rendszerekbe történő behatolásra tesz kísérletet, illetve hajt végre.

Az Ügyfél a számára nyújtott Szolgáltatást felhasználva szerverén olyan adatokat, információkat tárol, vagy továbbít, amely: jogosulatlanul megszerzett, illetve szerzői jogokat sért; a társadalmi értékekre és az emberi méltóságra nézve sértő. Ilyen például a félrevezető, trágár, szexuális, erőszakos tartalmú, a törvényellenes cselekedetre felbujtó illetve vallási, politikai ellentétet szító tartalom; az Alkotmányba vagy a hatályos törvényekbe, jogszabályokba ütköznek; az Ügyfél által kínált termék tulajdonságairól vagy szolgáltatás tartalmáról, illetve ezek áráról bárkit félrevezethetnek.

 

7.1.4. Abban az esetben, ha a Szolgáltató által nyújtott Szolgáltatás felhasználásával olyan közzététel valósul meg, amely a fenti szabályokba nem ütközik ugyan, de jelentős társadalmi ellenállást vált ki vagy jelentős mértékben sérti a Szolgáltató üzleti érdekeit, a Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a közzétevőt azonosítsa, s vele tárgyalásokat kezdjen a közzététel megszüntetésére, és ennek tényét nyilvánosságra hozza.

 

7.1.5. Amennyiben az Ügyfél a szolgáltatást a Szolgáltató hozzájárulása nélkül harmadik személy részére továbbértékesíti.

 

7.1.7. Amennyiben az Ügyfél több Szolgáltatást is igénybe vesz, és azok bármelyikével kapcsolatban megszegi a jelen általános szerződési feltételekben foglaltakat, úgy a Szolgáltató jogosult a fentebb ismertetett szankciót az Ügyfél összes Szolgáltatásában egyidejűleg azonnali hatállyal alkalmazni.

 

8. A SZOLGÁLTATÁS SZÜNETELÉSÉNEK ESTEI

 

8.1. A Szolgáltatás szünetelése az Ügyfél érdekkörébe tartozó ok miatt:

 

8.1.1. Amennyiben az Ügyfél a Szolgáltatás használata során a Szolgáltatást oly módon veszi igénybe, hogy annak következtében a szolgáltatást, vagy annak minőségét bármilyen módon befolyásolja, illetve az internet etikai szabályokat megszegi, úgy a Szolgáltató a szolgáltatás nyújtását szüneteltetheti.

 

8.1.2. Ha a Szolgáltatás a 8.1.1. pontban leírtak alapján szünetel, az Ügyfél teljes díjfizetésre kötelezhető. A Szolgáltatásnak az Ügyfél érdekkörében felmerülő szünetelésével kapcsolatban okozott károkért a Szolgáltató nem vállal felelősséget.

 

8.2. A szolgáltatás szünetelése a Szolgáltató érdekkörében bekövetkező ok esetén:

 

8.2.1. Ha a szolgáltatás szüneteltetésére az Ügyfél előzetes, három (3) nappal korábban történő értesítése mellett, karbantartás érdekében - más műszaki megoldás hiányában - kerül sor, ez alkalmanként és naptári hónaponként a nyolc (8) órát nem haladhatja meg („rendszeres karbantartás”). Az ilyen szüneteltetés időtartama a rendelkezésre állás időtartamába beszámít.

 

8.2.2. Rendszeres karbantartásnak nevezzük azon technikai eszközök üzemképes állapotban való tartására vonatkozó karbantartási tevékenységeit, amely biztosítja a karbantartás hatására a minőségi célértékek elérésének folyamatos fenntartását. A rendszeres karbantartás biztosítja az üzemelés hatására fokozatosan csökkenő üzembiztonság időszakonkénti növelését, lassítva ezzel a technikai eszközök elhasználódásának folyamatát. Rendszeres karbantartásba tartoznak azok a tevékenységek, amelyek a szolgáltatás nyújtásához szükséges kiszolgáló eszközök meghibásodásának megelőzése érdekében karbantartási munkákat igényelnek. (pl. diszkbővítés, stb.)

 

8.2.3. Rendszeres karbantartási munkálatokat minden előzetes bejelentés alapján 18:00 és 06:00 között lehet elvégezni.

 

9. A SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSÉNEK ESETEI

 

9.1. A szerződés felmondásának szabályai az Ügyfél részéről:

 

9.1.1. Az Ügyfél a határozatlan idejű szerződést bármikor, indoklás nélkül, írásban, tizenöt (15) napos felmondási idővel jogosult felmondani. Az Ügyfél a határozott idejű szerződést csak a 9.1.3. pontban foglaltak esetén mondhatja fel. 9.1.2. A szerződés Ügyfél részéről történő felmondása az Ügyfelet nem mentesíti a szerződés hatálya alatt felmerült díjfizetési kötelezettségeinek teljesítése alól.

 

9.1.3. Az Ügyfél a Szolgáltató súlyos szerződésszegése esetén jogosult azonnali hatállyal felmondani a szerződést, amennyiben az Ügyfél előzetes írásbeli felszólítása ellenére a Szolgáltató tizenöt (15) napon belül szerződésszegését nem orvosolja. Azonnali hatályú felmondás esetén a szerződés a felmondás időpontjában szűnik meg.

 

9.2. A szerződés felmondásának szabályai a Szolgáltató részéről:

 

9.2.1. A szerződés Szolgáltató általi felmondásának felmondási ideje a 9.2.3. pontban meghatározottak kivételével 30 nap. A Szolgáltató a szerződés felmondását írásban köteles megküldeni.

 

9.2.2. Ha a felmondás indoka az Ügyfél szerződésszegése és az Ügyfél a felmondási idő alatt a szerződésszegést megszünteti, és az Ügyfél ezzel együtt nem kéri kifejezetten a szerződés megszüntetését, úgy a szerződés nem szűnik meg a Szolgáltató felmondásával. Erről a Szolgáltató köteles az ügyfelet a felmondással egyidejűleg értesíteni.

 

9.2.3. A Szolgáltató a szerződés megszegése esetén a szerződést tizenöt (15) napos határidővel a fenti feltételek szerint felmondhatja, ha: az Ügyfél akadályozza, vagy veszélyezteti a Szolgáltatás rendeltetésszerű működését, és az Ügyfél ezt a szerződésszegést a jogkövetkezményekre figyelmeztető értesítését követően sem szünteti meg; az Ügyfél a Szolgáltatást a Szolgáltató hozzájárulása nélkül harmadik személy részére továbbértékesíti; Az Ügyfél az esedékes díjat a jogkövetkezményekre figyelmeztető értesítés megtörténtét követően sem egyenlítette ki. Az értesítésben előírt fizetési póthatáridő tizenöt (15) nap, ami nem akadályozza, hogy a Szolgáltató a késedelem jelen szerződésben meghatározott következményeit alkalmazza (pl. 7. fejezet; 12.4.).

 

9.2.4. Ha az Ügyfél a póthatáridőn belül fizetési hátralékát rendezi, úgy a szerződést a Szolgáltató nem mondja fel.

 

9.3. A Szolgáltató a határozott idejű világháló portál szolgáltatás esetében a fordulónapot (12.1.3.) megelőző 14 nappal elektronikus úton felhívja az Ügyfelet, hogy nyilatkozzon arról, hogy kívánja-e a szolgáltatást a következő szolgáltatási időszakban is igénybe venni. Amennyiben az Ügyfél a felhívásra (három) 3 napon belül nem nyilatkozik vagy nemleges nyilatkozatot tesz, úgy a szolgáltatási szerződés a fordulónapot megelőző nappal megszűnik.

 

9.4. A szerződés a Felek közös akaratával is megszüntethető, illetve megszűnik bármely szerződő Fél jogutód nélküli megszűnése esetén.

 

9.5. A szerződés megszűnését követően a Szolgáltató az Ügyféllel csak abban az esetben köt új szerződést, ha az Ügyfélnek a Szolgáltatás igénybevételéből eredő díjtartozása nem áll fenn, vagy a korábbi szerződés megszűnését nem az Ügyfél hibájából eredő, egy (1) éven belüli felmondás okozta. Ha az Ügyfél tartozását csak jelentős késedelemmel egyenlítette ki, és a szerződést a Szolgáltató a díjfizetési kötelezettség megszegése miatt szüntette meg, úgy a Szolgáltató jogosult arra, hogy az újabb szerződéskötést az Ügyfél korábban fennálló tartozásának, illetve annak legfeljebb kétszeres összegének megfelelő előleg megfizetéséhez kösse.

 

9.6. A szerződés megszűnése az Ügyfelet nem mentesíti a szerződés hatálya alatt felmerült díjfizetési kötelezettségeinek teljesítése alól. Az Ügyfél túlfizetése esetén a Szolgáltató a túlfizetés mértékéig, az Ügyfél írásbeli kérésére az abban meghatározott bankszámlaszámra vagy postai címre teljesítve, vagy a következő havi számlában jóváírva köteles a díjvisszatérítésre.

 

9.7. Köteles az Ügyfél a Szolgáltató 2. pontban megnevezett Ügyfélszolgálata felé jelezni, ha nem kap számlát, mert a számla meg nem érkezése nem mentesíti a szolgáltatás megfizetése alól.

 

9.8. A Szolgáltató az Ügyfél fizetési késedelméből eredő káraiért nem vállal felelősséget.

 

9.9. A szerződés megszűnését követő tizedik (10.) napig a Szolgáltató a Szolgáltatás keretei között tárolt adatokat megőrzi. Ezt követően a Szolgáltató az Ügyfél minden tárolt adatát törli és az ebből eredő károkért felelősséget nem vállal.

 

10. A HIBABEJELENTŐ ÜGYFÉLSZOLGÁLAT ELÉRHETŐSÉGE, A VÁLLALT HIBAELHÁRÍTÁSI CÉLÉRTÉKEK, A HIBABEJELENTÉSEK NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELÉNEK MENETE

 

10.1. A Szolgáltató hibabejelentő ügyfélszolgálatot működtet napi négy (4) órában heti két (2) napon, ahol az Ügyfél közvetlenül jelezheti a Szolgáltatás meghibásodását. A hibabejelentő ügyfélszolgálat pontos rendelkezésére állásáról a honlap kapcsolat menüpontjában található aktuális információ.

 

10.2. Az ügyfélszolgálati szolgáltatás addig áll a használó rendelkezésére, amíg az Ügyfél a jelen ÁSZF-nek megfelelően fizeti az összes igénybe vett szolgáltatás díját.

 

10.3. Az Ügyfél a hibát az ügyfélszolgálati helyen, címen és e-mail címen, postai vagy elektronikus úton jelentheti be. A Szolgáltató a hiba észlelése után haladéktalanul megkezdi a hibabehatárolást, elhárítást és azt annak sikeres befejezéséig folyamatosan végzi. A hibaelhárítási határidő a hiba észlelésétől számított legfeljebb hetvenkét (72) óra, illetve a hiba természetéből fakadóan szükséges idő.

 

10.4. A Szolgáltató köteles a hibabejelentéseket, a hibabehatároló eljárás eredményét és a hibaelhárítás alapján tett intézkedéseket visszakövethető módon rögzíteni, és az adatkezelési szabályok betartásával azt legalább egy évig megőrizni. A nyilvántartásnak tartalmaznia kell:

az Ügyfél értesítési címét vagy más azonosítóját;

a hibajelenség leírását;

a hibabejelentés időpontját (év, hónap, nap, óra);

a hiba okát;

a hiba elhárításának módját és időpontját (év, hónap, nap, óra);

az Ügyfél értesítésének módját és időpontját.

 

10.5. Az elvégzett vizsgálat alapján a Szolgáltató haladéktalanul és megfelelő indokolással köteles az Ügyfelet értesíteni arról, hogy: a hiba a vizsgálat alatt nem volt észlelhető, vagy a hiba az Ügyfél érdekkörébe tartozó okból merült fel; a hiba kijavítását megkezdte; a hiba kijavítását a rendelkezésre állási időn belül nem tudja vállalni, ezért az Ügyfél részére hány százalék havi díjcsökkentést nyújt.

 

10.6. Hibaelhárítási célértékek:

 

10.6.1. A Szolgáltató köteles az Ügyfél által bejelentett, a hibabehatároló eljárása eredményeként valósnak bizonyult hibát annak bejelentésétől a jelen ÁSZF szerinti határidőn belül kijavítani. Ha a kijavítás a Szolgáltató és az Ügyfél megállapodása szerinti időpontban a Szolgáltató érdekkörén kívül eső okok miatt nem volt lehetséges, a hiba kijavítására rendelkezésre álló határidő a kiesési idő tartamával meghosszabbodik.

 

10.6.2. A szerződés késedelmes vagy hibás teljesítése esetén a Szolgáltató az Ügyfél vagyonában okozott értékcsökkenésért felel. Ez az érték, amellyel az Ügyfél meglévő vagyona a Szolgáltató károkozása következtében csökken. Nem kell a szolgáltatónak megtérítenie az elmaradt hasznot, továbbá azt a kárpótlást vagy költséget, amely az Ügyfelet ért vagyoni és nem vagyoni hátrány csökkentéséhez vagy kiküszöböléséhez szükséges.

 

10.6.3. Nem kell a szolgáltatónak megtérítenie a kárnak azt a részét, amely abból származott, hogy az Ügyfél a kár elhárítása, illetőleg csökkentése érdekében nem úgy járt el, ahogy az adott helyzetben általában elvárható.

 

10.6.4. Ha a hiba következtében a Szolgáltatást nem lehet igénybe venni, a kötbér mértéke minden hibásan teljesített, hibaelhárítási célértéket meghaladó nap után a hiba bejelentését megelőző, az előző hat hónapban az Ügyfél által a szolgáltatási szerződés alapján az adott szolgáltatással kapcsolatban kifizetett díj átlaga alapján egy napra vetített összeg. Hat hónapnál rövidebb időtartamú szolgáltatási jogviszony esetén a vetítési alap a szolgáltatási jogviszony teljes hossza alatt kifizetett díj átlaga alapján egy napra vetített összeg. Ha a hiba következtében az Ügyfél a szolgáltatást a Szolgáltató által vállalt minőséghez képest gyengébb minőségben képes csak igénybe venni, a szolgáltatónak a jelen pontban meghatározott kötbér felét kell fizetnie.

 

10.6.5. A Szolgáltató a kötbért havi díjfizetési kötelezettség esetén a következő havi elszámolás alkalmával egy összegben jóváírja.

 

10.7. A kármegelőzési és kárenyhítési kötelezettség teljesítéseként az Ügyfél vállalja, hogy a Szolgáltatót haladéktalanul értesíti, ha észleli, hogy a Szolgáltatás nem vagy nem kielégítően működik. A Szolgáltató nem felel azokért a károkért és/vagy költségekért, melyek abból kifolyólag merülnek fel, hogy az Ügyfél a fenti kötelezettségét nem, vagy csak késedelmesen teljesíti.

 

10.8. A Szolgáltató mindent megtesz a Szolgáltatás mindenkori hatékonyságának és folyamatosságának biztosítása érdekében. A Szolgáltató a jelen szerződés alapján nem tartozik felelősséggel azokért a károkért, amelyeket a szolgáltatása érdekkörén kívül eső meghibásodásából vagy elégtelenségéből adódtak.

 

10.8.1. Amennyiben a Szolgáltatás hibája, hibás működése más szolgáltató (pl. távközlési szolgáltató) hatáskörében felmerülő hiba miatt következett be, úgy a Szolgáltató vállalja azt, hogy erről az Ügyfelet értesíti elektronikus úton, az Ügyfél megadott telefonlszámán vagy e- mail címén.

 

10.8.2. Az Ügyfél, vagy bármely harmadik személy által a Szolgáltatónak okozott kárért, (akár szerződéses akár szerződésen kívüli károkozás), a kártérítés, és a felelősség egyes eseteire a Ptk. rendelkezései az irányadóak.

 

10.8.3. Vis major: Egyik fél sem felel a szerződés szerinti kötelezettsége teljesítéséért azon esetekben, amikor olyan, bármely fél érdekkörén kívül eső, előre nem látható körülmények („Vis major”) merülnek fel, amelyek megakadályozzák a szerződés teljesítését, illetőleg a szolgáltatás igénybevételét. Ilyen körülmények különösen:

háborús cselekmények, lázadás, szabotázs, robbantásos

merénylet, súlyos energia-ellátási zavar vagy természeti

katasztrófa, munkabeszüntetés, a honvédelmi törvény,

rendőrségi törvény alapján feljogosított szervek

rendelkezésére tett intézkedés, illetve nem a Szolgáltató

hatáskörében felmerülő hiba.

 

10.9. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy az Ügyfélszolgálati telefonszámokra érkezett hívásokról hangfelvételt készítsen, amiről a hívó felet minden esetben a hangrögzítést megelőzően tájékoztatja. Amennyiben a hívó fél a hangrögzítéshez nem járul hozzá, akkor az adott ügy csak személyesen intézhető. A Szolgáltató - amennyiben a Szolgáltató a beszélgetést rögzítette - a hanganyagot a hívó fél kérésére a tárolási időn belül rendelkezésre bocsátja. A Szolgáltató a rögzített hanganyagokat a rögzítés napját követő egy (1) évig tárolja.

 

11. A SZOLGÁLTATÁSSAL KAPCSOLATOS VITÁK RENDEZÉSÉNEK MÓDJA

Az Ügyfél jogviszonyból eredő esetleges vitás kérdéseik rendezésére a szerződő felek a Szolgáltató székhelye szerint illetékes bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.

 

12. A SZOLGÁLTATÁSOK DÍJA, FIZETÉSI FELTÉTELEK

 

12.1. A számlázás módja, rendszeressége és a számlák kézbesítésének időpontja:

 

12.1.1. A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások mindenkori listaárát az ÁSZF 3. pontja tartalmazza.

 

12.1.2. A Szolgáltató elektronikus számlát bocsát ki az Ügyfél számára, amely tartalmazza az ÁSZF 3.pontjában meghatározott díjakat. Amennyiben az Ügyfél írásban vagy elektronikus úton kéri, úgy a Szolgáltató papír alapú számlát küld postán. A számla az Ügyfél által a díj online kifizetését követően automatikusan kerül küldésre.

 

12.1.3. A számlázás kezdete a szolgáltatás üzembe helyezéséről szóló értesítés (e-mail) kiküldésével megegyezőleg (fordulónap), feltéve, hogy az egyedi előfizetői szerződés nem határoz másképpen.

 

12.1.4. A számlaküldés az Egyedi Feltételekben meghatározott időszakonként (szolgáltatási időszak) történik. A szolgáltatások díját az Ügyfél időszakonként előre köteles megfizetni. Ennek megfelelően a Szolgáltató a számlát az érintett szolgáltatási időszak kezdetekor bocsátja ki.

 

12.1.5. Ha az Ügyfél által megadott címadatok megegyeznek a Szolgáltató által nyilvántartott és a számlán levelezési címként feltüntetett címmel, úgy a Szolgáltató a számlát annak kiküldését követő ötödik (5.) munkanapon kézbesítettnek tekinti.

 

12.2. Szolgáltatási díjak: Szolgáltatási díj minden számlázási időszakra időszakonként előre számított díj, amelyet az Ügyfél az igénybevett szolgáltatás rendelkezésre állásáért fizet. Teljes díj számlázására jogosult a Szolgáltató abban az esetben is, ha a Szolgáltató az Ügyfél érdekkörében felmerülő okok miatt a Szolgáltatás korlátozására kényszerül.

 

12.3. Egyszeri díjak: A Szolgáltató a választott Szolgáltatás díjazási feltételeinek megfelelően egyszeri díjat számíthat fel, amelyek az első esedékes számlában fizetendők.

 

12.4. Késedelmi kamat: A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a Ptk-ban meghatározott mértékű késedelmi kamatot számítson fel a késedelem első napjától a tartozás kiegyenlítésének napjáig terjedő időszakra abban az esetben, ha az Ügyfél a számlán feltüntetett fizetési határidőt elmulasztja.

 

12.5. Közvetített szolgáltatás: Ha a Szolgáltató a jelen ÁSZF alapján nyújtott szolgáltatásaival kapcsolatban az Ügyfél részére közvetített szolgáltatást is nyújt, úgy a közvetített szolgáltatás tényét a Szolgáltató egyértelműen jelezheti a számlában.

 

13. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

 

13.1 A Portálra érkező valamennyi látogató, a portál használatával, mint ráutaló magatartással elfogadja a Portálra vonatkozó jelen általános felhasználási szerződési feltételeket (továbbiakban: ÁSZF).

 

13.2 A Portálon megjelenő információk és adatok kizárólag tájékoztatásul szolgálnak, azok használata mindenkor a látogatók saját kockázatára és felelősségére történik.

 

13.3 A Portált megtekintő látogató a honlap tartalmának kizárólag magáncélú felhasználására jogosult. A magáncélú felhasználás ingyenes.

 

13.4 A Portál, mint gyűjteményes mű szerzői jogi oltalom alatt áll. A Portálon megjelent adatok  üzleti célú másolása, felhasználása, utánközlése nem engedélyezett. A tartalom nem üzleti célú felhasználásra engedély kérhető.

 

13.5 Szolgáltató törekszik a Portálon található információk folyamatos frissítésére, azonban azok teljességéért, valódiságáért, frissességéért, hitelességéért felelősséget vállalni nem tud.

13.6 A Portálon található direkt linkeken keresztül elérhető más honlapokon található információkat Szolgáltató nem ellenőrzi, ezek mindenkori elérhetőségéért, tartalmi helyességéért felelősséget vállalni nem tud.

 

13.7 Szolgáltató törekszik rá, de garantálni nem tudja a portál mindenkori zavartalan és hibamentes működését. Így felelni sem tud azokért a károkért, veszteségekért, költségekért, amelyek a portál működésével kapcsolatban, annak használatából vagy használhatatlanságából, nem megfelelő működéséből, meghibásodásából, számítógépes vírus által, vonal- vagy rendszerhibából, vagy más hasonló okból következnek be.

 

13.8 Szolgáltató a regisztrációk során birtokába jutott személyes adatokat bizalmasan, a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályok szerint kezeli. Gondoskodik a látogatók személyes adatainak biztonságáról. A regisztráció alkalmával a felhasználó jelen ÁSZF rendelkezésein túl megismeri és elfogadja a Portál Adatkezelési tájékoztatóját.

 

13.9 A Portálon hirdetést megrendelő felhasználó a regisztráció alkalmával megismeri és elfogadja a jelen ÁSZF-ben foglaltakon túl a Megjelenések megrendelésére vonatkozó szabályzatot.

 

13.10 Az ÁSZF-ben foglaltak megsértése esetén Szolgáltató megteszi a szükséges – azaz a polgári jogi és büntetőjogszabályokban, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglalt – jogi lépéseket.

 

13.11 A jelen nyilatkozatban nem szabályozott kérdésekben az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

 

13. AZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ELÉRHETŐSÉGE, ÉRTESÍTÉSI ELJÁRÁS

A Szolgáltató köteles az általános szerződési feltételeket és azok változásait a honlapján közzétenni, illetve meglévő ügyfeleinek a változásról szóló értesítést elektronikus úton megküldeni.

Az oldal sütiket használ, hogy személyre szabjuk a tartalmakat és reklámokat, hogy működjenek a közösségi média funkciók, valamint hogy elemezzük a weboldal forgalmát. Bővebben a "Részletek mutatása" gombra olvashat.
Az oldal sütiket használ, hogy személyre szabja az oldalon megjelenő tartalmat és reklámokat..